Smluvní podmínky

Boris Porš, Pražská 619, 25164 Mnichovice, IČ: 70545731 – provozovatel služby s URL adresou www.webordinace.eu, www.webordinace.cz, www.webordinace.com je jediným oprávněným provozovatelem, poskytovatelem a správcem služby webordinace (dále jen „provozovatel“ či „poskytovatel“). Provozovatel vydává a zveřejňuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

I. Všeobecná ustanovení

1. Provozovatel na svých internetových stránkách služby webordinace umožňuje uživatelům administraci internetových stránek na serveru poskytovatele. Služba umožňuje tyto informace zobrazovat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozované Správcem. 2. Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné provozovatelem na internetové stránce www.webordinace.eu. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a zákazníka.

II. Vztah mezi provozovatelem a zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek provozovatele umožnit zákazníkovi vlastní správu internetových stránek pomocí služby webordinace poskytované provozovatelem.

III. Objednání služby

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a její odeslání provozovateli. Odesláním objednávky provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou. 2. Smlouva o poskytnutí služby je uzavřena doručením e-mailu o potvrzení objednávky ze strany poskytovatele. Proces objednání služby nemusí být ukončen s uživatelem, který v průběhu objednání uvádí nepravdivé nebo neexistující údaje (název nebo obchodní firma právnické osoby, IČ právnické osoby, PSČ, e-mail, adresa), za těchto okolností nemusí poskytovatel odeslat e-mail o potvrzení objednávky (smlouva pak není uzavřena a služba nebude aktivována). Smlouva nabývá účinnosti vždy až okamžikem, kdy bude plně uhrazen poplatek. Nejpozději nejbližší pracovní den po objednání služby zašle poskytovatel uživateli zálohovou fakturu na úhradu poplatku. Poplatek je třeba uhradit převodem podle podmínek uvedených v zálohové faktuře do čtrnácti (14) dní od jejího vystavení.

IV. Dodání služby

1. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí spuštění plné verze služby do sedmi (7) dní od okamžiku, kdy bude na jeho účet připsán poplatek za službu. Za první den poskytování služby se považuje:

    v případě vlastní domény druhého řádu den, kdy byl zahájen provoz plné verze webových stránek na vlastní doméně druhého řádu uživatele
    v případě zajištění nové domény druhého řádu je to den, kdy byla doména druhého řádu registrována
    v případě užívání domény třetího řádu (vasejmeno. webordinace.eu/cz/com) den, kdy byl zahájen provoz plné verze webových stránek na této doméně třetího řádu.

V. Podmínky použití služby

1. Služba trvá na dobu neurčitou, poskytování služby je podmíněno pravidelným hrazením poplatku za poskytnutí služby na smluvenou dobu. Výzva k úhradě poplatku bude zaslána ve formě zálohové faktury, a to alespoň čtrnáct (14) dní před koncem předplaceného období.

2. Pokud nebude poplatek podle zálohové faktury uhrazen (tj. ve výši a v čase uvedeném v zálohové faktuře), není provozovatel povinen dále poskytovat službu. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla vzniknout deaktivací webových stránek, anebo smazáním dat, která byla uložena na serveru uživatelem.

VI. Cena a placení

1. Cena nabízené služby je vždy uvedena v ceníku na internetových stránkách www.webordinace.eu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na průběžné úpravy cen služby - cena služby však bude zvýšena až v rámci platby na další období; za období, za které již byl poplatek uhrazen, nelze cenu zpětně navýšit, ledaže se jedná o další platbu v souvislosti s nedodržením podmínek služby, či za doplňkovou objednávku (rozšíření služby) ze strany zákazníka.

2. Po uhrazení poplatku za službu podle zálohové faktury vystaví poskytovatel fakturu – daňový doklad - která bude odeslána elektronicky (e-mailem) zákazníkovi. Oproti poplatku 50,- Kč vystaví provozovatel fakturu v papírové podobě a doručí ji uživateli běžnou poštou kamkoli na území České republiky. 3. Uživatel je povinen uhradit veškeré poplatky za služby poskytnuté poskytovatelem. Uživatel se zavazuje provádět veškeré platby poskytovateli pod přiděleným variabilním symbolem, který je uveden v každá zálohové faktuře. Veškeré ceny, pokud není výslovně určeno jinak, jsou cenami konečnými, nejsme plátci DPH.

VII. Podmínky provozu služby

1. Poskytovatel zajistí uživateli provoz objednané služby, ledaže je dále v tomto odstavci stanoveno jinak. Poskytovatel dále zajistí uživateli technickou podporu (v závislosti na zvoleném typu služby) - veškeré závady v provozu služby je třeba hlásit na e-mail webordinace@porsnet.cz

2. Uživateli je známo, že služby jemu poskytované jsou výhradně pro jeho potřebu a nesmí umožnit užívání služby třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

3. Uživatel odpovídá za obsah, který umístil na webovou stránku a zavazuje se, že odškodní poskytovatele, pokud by byl jakýkoliv nárok s ohledem na obsah webové stránky žádán po poskytovateli. Stejně tak se uživatel zavazuje, že nahradí jakoukoliv újmu, kterou způsobí třetím osobám.

4. Uživatel se zavazuje, že data ukládaná na serveru nebudou mít takovou povahu, že by jejich shromažďování, zpřístupňování nebo šíření mohlo být považováno za zakázané zákony České republiky a předpisy vydanými k jejich provedení, anebo že by bylo v rozporu s dobrými mravy. Uživatel plně odpovídá za veškerá data, která byla uložena na serveru pod uživatelským účtem. Zakázaným obsahem je zejména obsah pornografický, jakož i jiný erotický obsah, obsah porušující a obcházející autorská práva a práva autorskému právu příbuzná, obsah podporující zakázaná hnutí, ideologie a toxikomanii. Výslovně je zakázáno provozovat game, warez, chat, download, crack, spam, file servery a servery s erotickou tematikou.

5. Byly-li porušeny povinnosti uvedené v předchozím odstavci je poskytovatel oprávněný bez předchozího upozornění uživateli odpojit webové stránky a znemožnit tak přístup k nim. V tomto případě poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne v důsledku odpojení služby. 6. Poskytovatel bude uživatele neprodleně informovat o tom, že přístup byl odpojen a z jakého důvodu se tak stalo. Pokud bude zakázaný obsah odstraněn, zajistí poskytovatel opětovné připojení.

7. Za nefunkčnost služby, v důsledku neodborných zásahů uživatele poskytovatel nenese odpovědnost. Poskytovatel nenese odpovědnost ani za krátkodobé výpadky, ke kterým může dojít z příčin na straně poskytovatele; plánované odstávky se nepovažují za výpadek a budou prováděny zpravidla v nepracovní dny, anebo ve večerních a nočních hodinách. V těchto případech nevzniká nárok na vrácení poplatku nebo jeho části. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nefunkčností serveru, porušením či ztrátou dat nebo za škody způsobené třetími stranami, avšak je povinen učinit všechny kroky, které lze po něm spravedlivě požadovat k tomu, aby se negativní následky těchto událostí podařilo co nejvíce omezit.

8. Uživatel je povinen chránit přístupové údaje ke službě před zneužitím ze strany třetích osob; poskytovatel neodpovídá za jakékoliv negativní následky, které nastaly v důsledku zneužití přístupových údajů třetí osobou.

9. Jakákoliv činnost směřující přímo, či nepřímo k cílenému poškození nebo vyřazení služby z provozu je zakázána. Má-li poskytovatel důvodné podezření, či poznatky o tom, že uživatel vyvíjí činnost podle předchozí věty, je poskytovatel oprávněn okamžitě přerušit poskytování služeb uživateli bez jakékoliv náhrady. Pokud dojde ze strany uživatele ke změně DNS u domény na jiné než poskytovatele, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služby. Dojde-li k přerušení poskytování služby za podmínek uvedených v tomto odstavci nevzniká uživateli nárok na vrácení poplatku, ani jeho části.

10. Uživateli je výslovně zakázáno přistupovat k programovému kódu aplikace poskytovatele. Za jakékoliv zneužití programového kódu či jeho části je uživatel odpovědný podle předpisů na ochranu autorských práv a/nebo trestněprávních předpisů.

13. Uživateli je dále výslovně zakázáno nasměrovat/přesměrovat doménu uživatele na servery poskytovatele, pokud pro tuto doménu není zřízen řádný účet u poskytovatele nebo pokud k tomuto úkonu nebyl dán výslovný souhlas ze strany poskytovatele.

VIII. Odstoupení od smlouvy

V případě, že poskytovatel neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).

IX. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

2. Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

3. Registrovaný zákazník může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

4. Uživatel dále souhlasí se zasíláním informačních e-mailů od poskytovatele.

X. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách poskytovatele služby v den odeslání elektronické objednávky.

2. Veškeré právní podmínky se řídí především Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., Zák. na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., nebo Obch. zákonem č. 513/1991 Sb.

3. Lze dohodnout i speciální podmínky, které mají mezi prodávajícím a kupujícím přednost před zákonem, pokud to zákon výslovně nevylučuje a nejsou-li ani jinak v rozporu se zákonem.

V Mnichovicích 25.4.2012

*Při objednávce prosíme o zaslání přesných fakturačních údajů (budou na vaší faktuře za služby)
**Převzetí Vaši objednávky potvrdíme e-mailem

optimalizace PageRank.cz